Polityka prywatności

1. Informacje o niniejszej polityce

Niniejsza polityka prywatności dotyczy sytuacji, w których Użytkownicy odwiedzają lub korzystają z naszych stron internetowych, aplikacji i innych usług – w tym wydarzeń, które odnoszą się do niniejszej polityki prywatności lub do niej odsyłają (każda z nich zwana „Usługą” w dalszej części niniejszej polityki). Niniejsza polityka prywatności może zostać uzupełniona dodatkowymi oświadczeniami o ochronie prywatności, warunkami lub powiadomieniami przekazanymi Użytkownikom. Spółka LexisNexis Risk Solutions, która jest właścicielem lub administratorem Usługi, zgodnie z jej identyfikacją, jest głównym administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych lub gromadzonych przez Usługę lub na jej potrzeby.

2. Zbierane informacje

Zbieramy informacje o Użytkownikach na trzy sposoby: bezpośrednio z danych rejestra¬cyj¬nych Użytkowników, ze źródeł zewnętrznych oraz za pomocą technologii zautomatyzo¬wanych.

2.1 Przekazywane dane

Rodzaje danych osobowych, które pobieramy bezpośrednio od Użytkownika, zależą od sposobu interakcji Użytkownika z nami i Usługą – takie dane mogą obejmować:
 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz służbowy adres e-mail, adres do korespondencji i numer telefonu;
 • dane logowania do konta, takie jak nazwy użytkownika i hasła, podpowiedzi haseł i podobne informacje dotyczące bezpieczeństwa;
 • inne informacje dotyczące rejestracji konta i profilu, takie jak wykształcenie i doś-wiad¬czenie zawodowe oraz fotografia;
 • informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej;
 • komentarze, opinie i inne informacje, które Użytkownicy nam przekazują, w tym dane dotyczące zapytań wyszukiwania oraz pytania lub informacje, które Użyt¬kow¬nicy przesyłają do działu obsługi klienta; i/lub
 • zainteresowania i preferencje komunikacyjne, w tym preferowany język.

2.2 Dane od pracodawcy

Możemy uzyskać informacje na temat Użytkowników od podmiotów, w których Użytkownicy są zatrudnieni lub z którą Użytkownicy są powiązani – w celu aktywacji i za¬rządzania dostępem Użytkowników do subskrypcji Usługi i korzystaniem z niej, w tym: 
 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz służbowy adres e-mail, adres do korespondencji i numer telefonu;
 • inne informacje dotyczące rejestracji konta, takie jak stanowisko; i/lub
 • identyfikacyjny numer służbowy użytkownika.

2.3 Dane z innych źródeł

Możemy również uzyskiwać dane kontaktowe i inne informacje na temat Użytkowników od podmiotów stowarzyszonych i innych osób trzecich, w tym:
 • dostawcy usług, którzy pomagają nam określić lokalizację w celu dostosowania określonych produktów do lokalizacji Użytkowników;
 • partnerzy, z którymi oferujemy usługi pod wspólną marką lub angażujemy się we wspólne działania marketingowe; i/lub
 • publicznie dostępne źródła i dostawcy danych, od których uzyskujemy dane w celu potwierdzenia lub uzupełnienia posiadanych przez nas informacji.

2.4 Dane dotyczące korzystania z Usług

Usługa może automatycznie gromadzić informacje o sposobie interakcji Użytkownika i je¬go urządzenia z Usługą, w tym:

 • informacje o komputerze, urządzeniu i sposobie połączenia, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, platforma mobilna i unikalny identyfikator urządzenia oraz inne identyfikatory techniczne, raporty o błędach i dane dotyczące wydaj¬ności;
 • dane dotyczące użytkowania, takie jak używane przez Użytkownika funkcje, wybra¬ne ustawienia, dane dotyczące kliknięć, w tym znaczniki daty i godziny oraz strony odsyłające i wyjściowe, a także strony odwiedzane przez Użytkowników w Serwisie; i/lub
 • w przypadku Usług uwzględniających lokalizację: region, miasto lub miejscowość, w której znajduje się urządzenie Użytkownika, w celu dostarczania Użytkownikom treści lepiej dopasowanych do miejsca, w którym Użytkownicy się znajdują.
Gromadzimy te dane za pośrednictwem serwerów oraz plików cookie i innych technologii. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookie za pomocą ustawień prze¬glądarki i innych na-rzędzi. Jeśli jednak Użytkownicy zablokują niektóre pliki cookie, mogą nie być w stanie za¬re-jestrować się, zalogować lub uzyskać dostęp do niektórych części Usługi lub mogą nie być w stanie w pełni korzystać z Usługi. Aby zapoznać się z dalszymi szczegółami na ten temat, Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z informacją o plikach cookie.

3. Wykorzystanie danych

W zależności od sposobu, w jaki Użytkownicy wchodzą w interakcję z nami i z Usługą, wy¬ko-rzystujemy dane osobowe Użytkowników w celu:

 • zapewniania, aktywacji i zarządzania dostępem Użytkowników do Usługi i korzys-taniem z niej;
 • przetwarzania i realizacji żądania, zamówienia, pobrania, subskrypcji lub innej transakcji;
 • zapewnienia wsparcia technicznego, produktowego i innego, jak również w celu udzielenia pomocy w utrzymaniu działania, bezpieczeństwa i ochrony Usługi;
 • ulepszania i udoskonalania Usługi oraz innych produktów i usług, a także opraco-wywania nowych produktów, usług i korzyści;
 • oferowania Użytkownikom spersonalizowanych treści i innych form personalizacji, aby Usługa była lepiej dostosowana do zainteresowań i położenia geograficznego Użytkowników;
 • udzielania odpowiedzi na prośby, zapytania, komentarze i obawy Użytkowników;
 • powiadamiania Użytkowników o zmianach, aktualizacjach i innych ogłoszeniach związanych z Usługą oraz innymi produktami i usługami;
 • dostarczania ukierunkowanych reklam, wiadomości promocyjnych, powiadomień i innych informacji związanych z Usługą i zainteresowaniami Użytkowników;
 • przekazywanie Użytkownikom wiadomości promocyjnych i innych informacji o produktach, wydarzeniach i Usługach – zarówno naszych, jak i naszych podmio¬tów stowarzyszonych i stron trzecich, takich jak sponsorzy;
 • zapraszania Użytkowników do udziału w testach i ankietach, a także loteriach, konkursach i podobnych promocjach;
 • identyfikacji trendów użytkowania i opracowywania analiz danych, w tym do celów badań, audytu, raportowania i innych operacji biznesowych, w tym określania sku¬tecz-ności kampanii promocyjnych i oceny wyników biznesowych lub w inny sposób zgodnie z umową z klientem; i/lub
 • przestrzegania zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania zapisów umów. 
Jeśli Użytkownik jest administratorem organizacji posiadającej subskrypcję Usługi, będziemy wykorzystywać jego dane do komunikowania się z nim w sprawie subskrypcji jego organizacji i powiązanych usług. Jeśli Użytkownicy przekażą nam dane kontaktowe swoich współpracowników, możemy kontaktować się z tymi osobami w celu przeka¬zy¬wania informacji o Usłudze, które mogą zawierać odniesienie do konkretnego Użyt¬kownika.

4. Udostępnianie informacji

4.1 Podmiot

Jeśli Użytkownicy uzyskują dostęp do Usługi za pośrednictwem subskrypcji zarządzanej przez ich organizację, dane osobowe Użytkowników i niektóre dane dotyczące użytkowa¬nia zebrane za pośrednictwem Usługi mogą być dostępne lub udostępniane administra¬torom upoważnionym przez organizację Użytkownika do celów analizy użytkowania, zarządzania subskrypcją i zgodności, przypisywania kosztów i budżetowania. 

4.2 Licencjodawca aplikacji

Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji strony trzeciej w ramach Usługi na podsta¬wie umowy licencyjnej z licencjodawcą tej aplikacji, dane osobowe dotyczące tej aplikacji zostaną udostępnione licencjodawcy, aby mógł zapewnić Użytkownikowi dostęp do apli¬kacji – zgodnie z warunkami umowy licencyjnej i polityki prywatności. 

4.3 Dostawcy usług

W zależności od świadczonej Usługi, udostępniamy dane osobowe:

 • naszym podmiotom stowarzyszonym, nazwy handlowe i jednostki organizacyjne LexisNexis Risk Solutions na całym świecie (aby uzyskać listę adresów, należy kliknąć tutaj) oraz niektóre spółki RELX, które oferują technologię, obsługę klienta i inne funkcje usług wspólnych; i/lub
 • naszym usługodawcom, dostawcom, agentom i przedstawicielom, w tym m.in. pod-mioty przetwarzające płatności lub zajmujące się obsługą klienta, dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług IT, firmy mailingowe i wysył¬kowe;
w celu umożliwienia przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, realizacji transakcji lub spełnienia żądania Użytkownika lub w inny sposób w na¬szym imieniu w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa. 

4.4 Wybór

Udostępniamy dane osobowe Użytkowników naszym podmiotom stowarzyszonym oraz sponsorom, partnerom joint venture i innym stronom trzecim, w tym podmiotom, dla których działamy jako agent, licencjobiorca, host lub wydawca, które chcą przesyłać Użytkownikom informacje o swoich produktach i usługach, które mogą zainteresować Użytkowników zgodnie z ich wyborami w zarządzaniu preferencjami dotyczącymi komu¬nikacji i innymi ustawieniami. Usługa może umożliwiać Użytkownikom pub¬li¬ko¬wa¬nie i udostępnianie danych osobowych, komentarzy, materiałów i innych treści. Wszelkie takie treści, które Użytkownicy ujawniają publicznie, mogą być gromadzone i wyko¬rzystywane przez innych, mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, a ich usunięcie może być nie¬moż¬liwe. Należy zachować ostrożność podczas ujawniania danych osobowych w obsza¬rach publicznych.

4.5 Względy prawne

Ujawniamy również dane osobowe Użytkowników, jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne do: 

 • spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń, procedur prawnych lub innych zobowiązań;
 • wykrywanie, badanie i pomoc w zapobieganiu problemom związanym z bezpie¬czeńst-wem, oszustwami lub kwestiami technicznymi; i/lub
 • ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa LexisNexis Risk Solutions, Użytkow¬ników, pracowników lub innych osób;
w ramach transakcji korporacyjnych, takich jak przeniesienie aktywów, przejęcie lub fuzja z inną spółką.

5. Preferencje dotyczące komunikacji

Użytkownicy mogą dostosować i zarządzać preferencjami dotyczącymi komunikacji i in¬nymi ustawieniami podczas rejestracji w Usłudze, aktualizując funkcje i preferencje konta, korzystając z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji bądź innych środków prze¬wi¬dzia¬nych w otrzymywanej komunikacji – albo po prostu kontaktując się z nami. W razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo do powiadamiania Użytkowników o zmianach lub aktu¬a¬lizacjach Usługi.

6. Dostęp do danych i ich aktualizacja

6.1 Konto Użytkownika

Usługa może umożliwiać zarejestrowanym Użytkownikom bezpośredni dostęp do infor¬macji o ich koncie, przeglądanie ich oraz wprowadzanie poprawek lub aktualizacji w dowolnym momencie (po zalogowaniu). Za aktualizację takich informacji odpowiada wyłącznie Użytkownik. Zarejestrowani Użytkownicy mogą również zamknąć swoje konto bezpośrednio za pośrednictwem Usługi lub kontaktując się z obsługą klienta. 

6.2 Prawa

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, które mogą mieć zasto¬so-wanie, Użytkownicy mają prawo zażądać bezpłatnych informacji na temat:
 • dostępu do danych osobowych Użytkowników oraz ich poprawianie lub usuwanie;
 • ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników lub wnie¬sie-nia sprzeciwu wobec przetwarzania; oraz
 • możliwość przenoszenia danych osobowych Użytkowników.

Jeśli Użytkownicy chcieliby skorzystać z któregokolwiek z ww. praw, prosimy o kontakt. 

W przypadku wniosków o ochronę prywatności w Stanach Zjednoczonych należy kliknąć tutaj, by przesłać wniosek online. W przypadku wniosków o ochronę prywatności spoza Stanów Zjednoczonych należy kliknąć tutaj, by przesłać wniosek online.

Odpowiedź na wniosek zostanie przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo osoby składającej wniosek, weryfikacja tożsa­moś­ci może okazać się konieczna.

Dostęp do danych osobowych gromadzonych przez LexisNexis Risk Solutions z rejestrów publicznych i innych źródeł w celu dostarczenia ich organizacjom podlega obowiązu­ją­cym przepisom prawa i powiadomieniom o przetwarzaniu danych.

7. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe Użytkowników tak długo, jak jest to konieczne do świad¬czenia Usługi i realizacji żądanych przez Użytkowników transakcji lub do innych istotnych celów, takich jak przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, prowadzenie dokumen¬tac¬ji biznesowej i finansowej, rozstrzyganie sporów, utrzymywanie bezpieczeństwa, wy¬kry¬¬¬wanie oszustw i nadużyć oraz zapobieganie im, a także egzekwowanie postanowień zawar¬tych umów. Jeśli Użytkownicy uzyskują dostęp do Usługi za pośrednictwem sub¬skryp¬cji zarządzanej lub sponsorowanej przez ich pracodawcę, zachowujemy jego dane kontaktowe po zakończeniu subskrypcji pracodawcy w celu dalszej komunikacji z Użyt¬kow¬nikami.

8. Prywatność nieletnich

Nie gromadzimy w sposób intencjonalny informacji od dzieci poniżej 13. roku życia; nie kie-rujemy Usługi do dzieci poniżej 13. roku życia.

9. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z różnych administracyjnych, fizycznych i technicznych środków bezpie¬czeńst¬wa, aby chronić dane osobowe Użytkowników.

10. Lokalizacje przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników mogą być przechowywane i przetwarzane w ich regionie lub w innym kraju, w którym podmioty stowarzyszone LexisNexis Risk Solutions i usługo¬dawcy LexisNexis Risk Solutions utrzymują serwery i obiekty, w tym m.in. w Australii, Brazylii, Francji, Niemczech, Islandii, Izraelu, Indiach, Włoszech, Irlandii, Niderlandach, na Filipinach, w Singapurze, Republice Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Podejmujemy kroki (w tym poprzez zawarte umowy), mające na celu zapew¬nienie, że informacje są nadal chronione niezależnie od swojej lokalizacji oraz w sposób zgodny ze standardami ochrony wymaganymi przez obowiązujące prawo.

Niektóre amerykańskie podmioty w ramach LexisNexis Risk Solutions certyfikowały część swoich usług zgodnie z ramami ochrony prywatności danych UE-USA (EU-U.S. DPF), brytyjskim rozszerzeniem ram ochrony prywatności danych UE-USA (UK Extension to the EU-U.S. DPF) oraz szwajcarsko-amerykańskimi ramami ochrony prywatności da­nych (Swiss-U.S. Data Privacy Framework) określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Z zawiadomieniem o ramach prywatności danych tych podmio­tów zapoznać się można tutaj. Aby dowiedzieć się więcej o programie ochrony prywat­ności danych (Data Privacy Framework) i zapoznać się z certyfikatami, należy odwiedzić stronę https://www.dataprivacyframework.gov.

11. Podstawy przetwarzania

Gdy zbieramy od Użytkowników jakiekolwiek dane osobowe w ramach europejskich prze-pisów o ochronie danych, robimy to:

 • gdy jest to konieczne dla celów świadczenia Usługi, realizacji transakcji lub wyko¬nania umowy z Użytkownikami w inny sposób lub na żądanie Użytkowników przed zawarciem umowy;
 • gdy jest to konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub innymi zobowiązaniami prawnymi;
 • gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicz¬nym;
 • w stosownych przypadkach za zgodą Użytkownika; i/lub
 • w zakresie niezbędnym do prowadzenia naszej działalności, ochrony bezpie¬czeństwa naszych systemów, klientów i Użytkowników, wykrywania oszustw lub za¬po¬biegania im, umożliwienia naszym klientom przestrzegania zobowiązań praw¬nych lub realizacji naszych innych uzasadnionych interesów opisanych w czꜬciach „Zbierane informacje”, „Wykorzystanie danych” i „Udostępnianie infor¬mac¬ji” powyżej – z wyjątkiem sytuacji, w których nasze interesy są nadrzędne w stosun¬ku do praw Użytkowników do prywatności.
Gdy realizujemy określone czynności w oparciu o zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. W przypadku realizacji określonych czynności w oparciu o nasz uzasadniony interes, Użytkownicy mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych.

12. Zmiany

Od czasu do czasu niniejsza polityka prywatności podlegać będzie aktualizacjom. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie wraz z datą aktualizacji. Wprowadzenie jakiekolwiek istotnych zmian w polityce prywatności wiązać się będzie z powiadomie¬niem Użytkowników o takich zmianach za pośrednictwem Usługi lub w inny sposób.

13. Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy, skarg lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania przez nas danych Użytkowników, prosimy o kon­takt online lub w formie pisemnej.

W przypadku wniosków o ochronę prywatności w Stanach Zjednoczonych należy kliknąć tutaj, aby przesłać wniosek online. W przypadku wniosków o ochronę  prywatności spoza Stanów Zjednoczonych należy kliknąć tutaj, aby przesłać wniosek online.

Inspektor ochrony danych:
LexisNexis Risk Solutions
Global Reach
Dunleavy Drive
Cardiff CF11 0SN
UK

Każdy Użytkownik może również złożyć skargę do organu ochrony danych w odpowiedniej jurysdykcji.

14. Zawiadomienia uzupełniające

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów lokalnych, należy zapoznać się z infor­mac­ją o ochronie prywatności konsumentów w Stanach Zjednoczonych, dotyczącą miesz­kańców Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Utah i Wirginii.

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2023 r.